17/9/10

EL NOSTRE ASSOCIAT TAX INFORMA:

Benvolgut senyor/a,

Li recordem que el proper dimecres 29 de setembre, els sindicats han convocat una vaga general.
Què cal tenir en compte pel que fa als treballadors de la seva empresa?
Amb l’objectiu de que vostè pugui actuar adequadament abans i durant la mateixa, els enumerem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador/a a realitzar aquesta vaga general:
 El treballador que decideixi adherir-se a la vaga, no cal que ho comuniqui amb antelació a l’empresa.
Tot treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i ningú pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi.
 Si el treballador exerceix el seu dret a la vaga no s’extingeix la relació de treball amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador.
 Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de treball i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’ alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
 L’empresari no pot substituir als vaguistes per treballadors no vinculats a l´ empresa.
 Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis essencials per a la comunitat han de garantir la prestació d’un serveis mínims necessaris d’acord al que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures es competència exclusiva de l’autoritat Governamental.
 L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi notori perill de violència per les persones o de greus danys materials, davant el risc d´ ocupació il•legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències, o per últim que el volum de la inassistència o irregularitats en els llocs de treball, impedeixin el procés normal de producció.

IMPORTANT:
Cal que tinguin present que els treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls tindrà que modificar la nòmina del mes de setembre. Per aquest motiu serà important que quan sàpiguen quins treballadors exerceixen aquest dret ens ho comuniquin per poder realitzar els tràmits adients i poder entregar les nòmines el més aviat possible.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte que tinguin i per ampliar la informació que necessitin.

Francesc Pérez i Vizcaino * Soci-director de TAX *  central@tax.es