12/5/10

AJUDES A LA PETITA I MITJANA EMPRESA..Bon dia.

Ha sortit la convocatòria d'enguany per a elaborar i implantar plans d'igualtat dirigit a empreses entre 30 i 250 persones treballadores.

El termini és d’un mes, es a dir, fins 12 de juny del 2010.

Cordialment,

Eva Sánchez i Dubé * Agent d'Igualtat d'oportunitats en el treball
Ajuntament de Figueres * Àrea de Promoció econòmica - SMIO * esanchez@figueres.org * Tel. 972 67 42 61 / Fax. 972 51 18 58

MINISTERIO DE IGUALDAD.Ayudas
Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/12/pdfs/BOE-A-2010-7658.pdf