11/10/10

RESUM DEL SOPAR 7.10.2010

El passat dia 7 d’octubre de 2010 en el marc dels sopars que organitza l’AJEG, “Ricart i Avilés Advocats, SLP” va tenir la oportunitat de presentar un resum dels principals aspectes que presenta la recent reforma laboral aprovada per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball.

En un marc distés que ens va permetre intercanviar experiències varem desenvolupar les principals idees derivades d’aquest controvertit text legal i que podríem resumir així:

a) No és cert que s’hagin definit de millor manera les causes que justifiquin un acomiadament objectiu. S’ha procedit un canvi de criteri (ara ja no cal que demostrem una situació econòmica negativa) però el fet que calgui acreditar que amb la mesura adoptada contribueix a millor la situació de l’empresa en el mercat fa que, en darrera instància, continuem estan en mans de les facultats interpretatives dels jutges.

b) L’acomiadament no és més econòmic. El cost de l’acomiadament continua essent de 0 € ó 45 dies per any en cas d’acomiadaments disciplinaris, 20 dies o 45 dies en cas d’acomiadaments per causes objectives, i de 33 dies en els casos de contractes subscrits en la modalitat de foment de la contractació indefinida.

La subvenció de 8 dies per any d’indemnització a càrrec del FOGASA, donat que exigeix un any d’antiguitat dels contractes des del dia 18 de juny de 2010, no començarà a aplicar-se fins el 18 de juny de 2011 i finalitza el dia 31 de desembre de 2011. Per tant, amb un impacte de 6 mesos i 12 dies, creiem que no es pot considerar que s’ha produït una disminució rellevant del cost de l’acomiadament.

c) S’ha ampliat la possibilitat de formalitzar el contracte per a foment de la contractació indefinida admetent la possibilitat que accedeixin aquesta modalitat les persones amb edats compreses entre els 30 i els 45 anys i reduint l’exigència de temps d’atur dels possibles treballadors de 6 a 3 tres mesos.

d) S’obre la possibilitat d’intervenció dels sindicats en les petites empreses tot habilitant als treballadors d’aquestes perquè designin com a interlocutors vàlids els sindicats de major representació dins del sector.

e) S’ha limitat la durada dels contractes per obra o servei a 3 anys prorrogables en 12 mesos més per Conveni Col•lectiu.

A la vista de tot això, pensem que aquesta reforma laboral es pot considerar una ocasió perduda perquè no s’ha entrat en temes que podrien ser molt importants com la millor regulació de la contractació a temps parcial o la millora del contracte fix discontinu.