15/3/10

Informació que ens ha arribat...

Ajuntament de Figueres * Àrea de promoció econòmica - SMIO
esanchez@figueres.org
Tel. 972 67 42 61 / Fax. 972 51 18 58
_____________________________________________________________________________________


Ordre TRE/121/2010, de 18 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'establiment d'un Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2010. DOGC 5581 de 5 de març de 2010.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 31 de març de 2010.

La subvenció que estableix aquesta Ordre té per finalitat donar suport a les empreses de 30 o més persones treballadores que, en l'àmbit de les relacions laborals, elaborin i implantin un Pla d'igualtat que haurà de ser negociat amb la representació del personal per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5581/10040174.pdf

ORDRE

TRE/116/2010, de 17 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la promocióde la igura de l’agent d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les empreses de 100 o mé persones treballadores, i es fa púlica la convocatòia per a la presentacióde sol·licituds per a l’any 2010.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció de la subvenció finalitzarà el dia 31 de març de 2010.

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de la subvenció destinada a la promoció de la figura de l’Agent d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les empreses de 100 o més persones treballadores, i fer pública la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2010.


http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5580/10040173.pdf